ناحیه کاربری

ثبت نام کاربر جدید

مشاهده و پیگیری برخط اسناد و عملیات ترمینال

خدمات الکترونیکی

درگاه خدمات الکترونیکی مشتریان سامانه اسمارتک ، با هدف تسهیل و ارتقاء سطح خدمات مورد نیاز مشتریان گرامی ترمینال طراحی شده است.
دامنه وسیعی از خدمات الکترونیکی ترمینال از طریق این درگاه برای گروههای زیر قابل دسترس است:
  شرکتهای کشتیرانی (نمایندگی / خطوط)
  صاحبان کالای وارداتی / صادراتی
  کارگزاران ریلی
  دپو ها و ترمینالهای همکار